Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Falko Didam Holding B.V. en Falko B.V., beiden nader te noemen “Falko”, gevestigd aan de Bosslagstraat 6, (6941 SM) Didam, gemeente Montferland, gedeponeerd bij de Rechtbank Zutphen, Nederland, op 27 oktober 2008 onder nummer 39/2008.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met en alle aanbiedingen van Falko zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden dan wel algemene inkoopvoorwaarden van (toekomstige) contractspartijen of derden zijn nimmer van toepassing op overeenkomsten met of aanbiedingen van Falko behoudens indien Falko via een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker schriftelijk heeft aanvaard dat dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

1.3 Indien (onderdelen van) artikelen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd worden of nietig zouden zijn blijven overige (onderdelen van) artikelen van kracht.

Artikel 2 Overeenkomst en aanbod

2.1 Ieder aanbod of advies van Falko is vrijblijvend, tenzij Falko schriftelijk in het aanbod of advies heeft vermeld dat deze niet vrijblijvend zijn. Alle uitingen op de website(s) van Falko met betrekking tot (in de toekomst) te verkopen zaken zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden Falko niet.

2.2 Overeenkomsten met Falko komen slechts tot stand na

a. het ondertekenen door de contractspartij en Falko van een door Falko opgestelde schriftelijke overeenkomst, dan wel

b. schriftelijke aanvaarding door een contractspartij van een aanbod van Falko, dan wel

c. schriftelijke vastlegging door Falko van met een contractspartij gemaakte afspraken.

2.3 De van een aanbod, advies of overeenkomst deel uitmakende productbeschrijvingen, beschikbaarheids-gegevens, maten, specificaties, tekeningen, technische gegevens, berekeningen, kleuren en voorbeelden binden Falko niet en zijn slechts een aanduiding bij benadering.

2.4 Falko is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen. Voor zover meer geleverd wordt dan overeengekomen is de contractspartij van Falko gehouden ook het meerdere te betalen.

2.5 Mondelinge toezeggingen door medewerkers van Falko binden Falko niet, behoudens voor zover deze mededelingen schriftelijk zijn bevestigd door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van Falko.

2.6 Wanneer Falko middels acties zaken verkoopt voor een lagere dan de reguliere prijs, aanvaardt de (toekomstige) contractspartij dat de prijzen van de actie slechts gelden zolang de voorraad strekt van de zaken welke door Falko middels de actie worden verkocht.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle door Falko in een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w., verzekerings- of verpakkingskosten, dan wel verpakkingsontwikkelingskosten, dan wel verpakkingsontwerpkosten, alsmede exclusief in- en uitvoerrechten of andere heffingen.

3.2 Voor zover na het tot stand komen van een overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat ongeacht of dit ten tijde van het aanbod voor Falko voorzienbaar was, heeft Falko het recht de aangeboden of overeengekomen prijs te verhogen. Een prijsverhoging kan onder voornoemde omstandigheden nimmer meer dan 10% van de aangeboden of overeengekomen prijs bedragen.

3.3 Falko is gerechtigd aan een (toekomstige) contractspartij ter beschikking gestelde monsters in rekening te brengen.

Artikel 4 Betaling

4.1 De contractspartij verbindt zich jegens Falko door Falko verzonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2 Falko is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de (toekomstige) contractspartij betaalt voordat Falko gehouden is te leveren. Voorts is Falko gerechtigd van een (toekomstige) contractspartij te verlangen dat deze op een door Falko te bepalen wijze zekerheid stelt, voordat Falko gehouden is te leveren.

4.3 De contractspartij verbindt zich jegens Falko nimmer vorderingen van Falko op de contractspartij te verrekenen met vorderingen van de contractspartij op Falko.

4.4 De contractspartij is aan Falko een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt voor zover de contractspartij een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet.

4.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn volledig voor rekening van de contractspartij de buitengerechtelijke incassokosten bedragen met een minimum van 10% van de openstaande posten met een minimum van € 400,00 exclusief b.t.w. per factuur.

4.6 Voor zover Falko krachtens een overeenkomst met een contractspartij zaken produceert of laat produceren waarop een recht van intellectueel eigendom van contractspartij rust, waaronder een merk of model, heeft Falko wanneer contractspartij nalaat te betalen en Falko gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud dan wel wanneer Falko de zaken nog onder zich heeft terwijl contractspartij niet tijdig betaalt, het recht deze zaken zelfstandig te verkopen. Onder de omstandigheden als vermeld in dit artikel verbindt contractspartij zich jegens Falko onvoorwaardelijk af te zien van het zich verzetten in de ruimste zin des woords tegen het in het verkeer brengen door Falko van zaken waarop het recht van intellectueel eigendom van contractspartij rust.

Artikel 5 Risico-overgang en leveringen

5.1 Met Falko overeengekomen, dan wel door Falko opgegeven levertijden gelden tussen partijen als een levertijd bij benadering. De levertijd wordt opgeschort tot het tijdstip dat alle technische en overige vragen van Falko aan de contractspartij ten aanzien van te verrichten leveringen door de contractspartij schriftelijk zijn beantwoord. De levertijd van Falko vangt voorts niet eerder aan dan dat de contractspartij eventuele verbintenissen van zijn zijde uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen. De levertijd van Falko wordt verlengd met de duur van vertraging veroorzaakt door niet nakoming door derden van het leveren van zaken aan Falko.

5.2 Falko levert slechts af fabriek, dan wel af magazijn zaken gelden tussen partijen als geleverd wanneer deze voor verzending gereed zijn.

5.3 Vanaf de levering gaat het risico ten aanzien van geleverde zaken over op de contractspartij. De contractspartij aanvaardt dat Falko nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken dan wel veroorzaakt door geleverde zaken, vanaf het tijdstip van levering ongeacht of de contractspartij de zaken op dat tijdstip in ontvangst heeft genomen. Door de contractspartij wordt aanvaard dat Falko nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken of personen ontstaan dan wel als gevolg van de verzending of transport, dan wel het laden of lossen van de zaken dan wel schade veroorzaakt op de plaats waar de zaken door of namens Falko bezorgd zijn.

5.4 Voor zover Falko de levertijd overschrijdt heeft de contractspartij geen recht op schade-vergoeding. Indien de contractspartij niet dan wel niet tijdig of niet volledig meewerkt aan levering of bezorging door Falko ongeacht waar de zaken ter beschikking komen van de contractspartij is de contractspartij aansprakelijk voor de schade die daardoor voor Falko ontstaat.

5.5 Falko is gerechtigd een overeenkomst in deelleveringen uit te voeren, en per deellevering een factuur te verzenden aan contractspartij.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Partijen verstaan ondermeer onder overmacht stakingen bij Falko dan wel bij haar leveranciers, bedrijfsstoringen bij Falko of haar leveranciers, storingen in hard- en software, dan wel internet, filevorming ongeacht de oorzaak, belemmeringen in het postverkeer, overheidsmaatregelen, storingen in communicatiemiddelen, in- of uitvoerbelemmeringen, belemmeringen ten aanzien van transport ongeacht de oorzaak, diefstal, brand, waterschade en storingen in leveringen van energie.

6.2 Tijdens overmacht is Falko gerechtigd uitvoering van verbintenissen jegens de contractspartij op te schorten.

6.3 Voor zover na afloop van overmacht in de zin van de wet dan wel in de zin van 6.1 nakoming op Falko een onredelijk zware last legt, zulks ter bepaling van Falko, is Falko gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van alle te leveren en geleverde zaken, alsmede in bruikleen gegeven zaken behoudt Falko voor, zolang de contractspartij niet de volledige prijs heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit over de hoofdsom alsmede over vorderingen tot schadevergoeding, waaronder rente.

7.2 De contractspartij is gehouden zolang de eigendom van door Falko verkochte zaken niet is overgegaan deze zaken afgescheiden en zorgvuldig te bewaren.

7.3 Bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is Falko gerechtigd zaken op te halen waar deze zich bevinden. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten van Falko verband houdend met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder maar niet beperkt tot transportkosten, opslagkosten en vernietigingskosten.

7.4 Falko wordt door de contractspartij gemachtigd om alle aan de contractspartij toebehorende dan wel gehuurde dan wel in gebruik zijnde panden en percelen te betreden om de rechten verbonden aan het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

7.5 De contractspartij verbindt zich jegens Falko, Falko direct in kennis te stellen van beslagleggingen op roerende zaken. De contractspartij is gehouden de beslaglegger omgaand schriftelijk in kennis te stellen van de omstandigheid wanneer op beslagen zaken een eigendomsvoorbehoud van Falko rust.

Artikel 8 Reclames en controle

8.1 Op het tijdstip waarop zaken worden geleverd is de contractspartij van Falko gehouden deze te controleren op bijvoorbeeld kwaliteit en kwantiteit.

8.2 Voor zover een contractspartij wenst te reclameren is zij gehouden deze reclames binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Falko kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de contractspartij zich op enig gebrek of onjuistheid in het geleverde te beroepen, behoudens indien het betreft een reclame met betrekking tot een garantie in de zin van artikel 9.

8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Falko is het de contractspartij verboden zaken waarover gereclameerd wordt aan Falko te retourneren. Voor zover Falko toestemming verleent tot retourzending van geleverde zaken betekent dat geen erkenning door Falko ten aanzien van de reclame. Ongeacht of Falko toestemming heeft verleend tot retourzending van geleverde zaken vindt zulks plaats op kosten en voor rekening en risico van de contractspartij. Op straffe van verval van het recht te reclameren dient Falko in de gelegenheid gesteld te worden de zaken waarover gereclameerd wordt te controleren op een tijdstip en wijze te bepalen door Falko.

8.4 De contractspartij is niet gerechtigd zijn (betalings-)verplichtingen jegens Falko op te schorten lopende een reclame.

Artikel 9 Garantie

9.1 Falko staat in voor deugdelijkheid bij normaal gebruik van geleverde zaken. Dit houdt in dat geleverde zaken welke gebreken vertonen kosteloos door Falko hersteld worden voor zover de contractspartij aantoont dat deze gebreken binnen zes maanden na levering zijn ontstaan en deze gebreken het direct gevolg zijn van onjuistheid of ondeugdelijkheid in de gebruikte materialen.

9.2 Voor zover de contractspartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht, laat verrichten of de geleverde zaken verwerkt of bewerkt is Falko nimmer gehouden enige garantieverplichting jegens de contractspartij na te komen.

9.3 Slechts de contractspartij zelf kan aanspraak maken of garantieverlening en uitsluitend voor zover de geleverde zaken haar eigendom zijn gebleven.

9.4 Garantieverplichtingen van Falko strekken nimmer verder dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van Falko aan Falko verstrekt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Falko is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door een contractspartij, tenzij de geleden schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Falko of door haar ingeschakelde derden. Jegens derden die al dan niet tot de contractspartij in een rechts-verhouding staan is Falko nimmer aansprakelijk.

10.2 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden bedingt Falko dat haar aansprakelijkheid nimmer verder strekt dan hetgeen waartoe zij zich op grond van de garantiebepalingen heeft verbonden.

10.3 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden aanvaardt de contractspartij dat verplichtingen tot schadevergoeding van Falko nimmer verder strekken dan schade waarvoor Falko verzekerd is en voor zover de schade door de verzekeraar van Falko worden uitgekeerd.

10.4 Voor zover de verzekeraar van Falko niet tot uitkering overgaat is Falko nimmer gehouden de schade te vergoeden met een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd waarop de aansprakelijkheid berust.

10.5 Nimmer in aanmerking voor vergoeding komen gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade, milieuschade, schade door bedrijfsstoringen, schade veroorzaakt door Falko ingeschakelde derden, schade ontstaan tijdens of rondom transport ongeacht de oorzaak, derving van inkomsten en schade als gevolg van ander gebruik van geleverde zaken dan waarvoor ze zijn bestemd.

10.6 Falko bedingt jegens de contractspartij dat de beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze algemene voorwaarden tevens door werknemers dan wel door Falko ingeschakelde derden jegens de contractspartij kunnen worden ingeroepen.

10.7 Falko is nimmer aansprakelijk voor fouten in door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, productbeschrijvingen, beschikbaarheidsgegevens, maten, bijlagen, specificaties en technische gegevens.

Artikel 11 Communicatie bij contracteren via internet of e-mail

11.1 Elke communicatie tussen Falko en de contractspartij kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daar in deze algemene voorwaarden, overeenkomsten of de wet is afgeweken.

11.2 De door Falko opgeslagen versie van communicatie met een (toekomstige) contractspartij geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs

door de contractspartij.

11.3 Elektronische communicatie afkomstig van Falko wordt geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de (toekomstige) contractspartij wordt bewezen. Voor zover een communicatie afkomstig van Falko niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegangelijkheidsprobleem bijvoorbeeld met betrekking tot de e-mailbox van de (toekomstige) contractspartij komt zulks voor rekening van de (toekomstige) contractspartij, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

Artikel 12 Informatieplichten Falko bij contracteren via internet

12.1 De (toekomstige) contractspartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden van Falko, alsmede voor de toegankelijkheid van de kopie.

12.2 Falko is niet gehouden eventueel gearchiveerde overeenkomsten te bewaren en algemene voorwaarden voor de contractspartij toegankelijk te houden.

12.3 Falko stelt via haar website ondermeer informatie beschikbaar over Falko zelf, te leveren zaken ten aanzien van inhoud en gewicht.

Artikel 13 Privacy bij contracteren via e-mail of internet

13.1 De contractspartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Falko en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de persoonsgegevens.

13.2 De contractspartij is ervan op de hoogte dat Falko persoonsgegevens van de contractspartij verwerkt met inbegrip van gegevens over activiteiten van de contractspartij op de website zoals bezochte pagina’s, de tijd dat verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres van de website waar de contractspartij vandaan komt en producten die de contractspartij heeft besteld. Falko haalt deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst om de dienstverlening aan de contractspartij te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de contractspartij.

13.3 De contractspartij is gerechtigd de gegevens die Falko over hem of haar heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren.

13.4 De contractspartij heeft het recht Falko te verzoeken daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Falko zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen na afweging van een betrokken belang van Falko en het privacybelang van de contractspartij. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zal Falko de contractspartij informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de contractspartij van zaken maakt kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten met Falko en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.2 Geschillen met Falko zullen te allen tijde aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton is in afwijking van hetgeen in 14.2 eerste zin is bepaald, de rechter in Nederland bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Falko maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimale cookies' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimale cookies', als je dit liever niet hebt.